Організація функціонального управління

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Курсовая на тему Організація функціонального управління

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты

Размер: 167.66 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): facmen2008
24.01.2010
1 2 3 4 5    
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
«Організація функціонального управління»

ЗМІСТ
Вступ
1. Організація – як об´єкт управління    
1.1. Загальна характеристика об´єкту дослідження  
2.Аналіз організації як системи управління
2.1.Аналіз макросередовища організації  
2.2. Аналіз внутрішнього середовища організації  
3.Основні заходи вдосконалення Дубровицького КП «Будинкоуправління»
3.1. Вихід на ринок пасажирських перевезень
Висновки
Література
Додатки

Вступ
Сучасна глобалізована ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Вони обумовлюються наявністю жорсткої конкуренції та необхідністю гнучко реагувати на неоднозначні зміни ситуації на ринках і в галузях діяльності підприємств. При цьому, успіх підприємства залежатиме від здатності адаптуватися до змін в середовищі їх діяльності: передбачати і змінювати структуру бізнесу, розробляти і впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно визначати напрями інвестицій за різними видами діяльності тощо, щоб досягти успіху і забезпечити процвітання підприємства у перспективі.
Практичне вирішення проблем, пов´язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства не тільки сьогодні, а й у перспективі, залежить від ступеня засвоєння методології і методів формування менеджментом підприємства його стратегії.
Об´єктом дослідження у цій роботі виступає Дубровицьке Комунальне підприємство «Будинкоуправління».
Предмет дослідження – сучасний стан підприємства, розвитку КП «Будинкоуправління».
Структура роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

I Розділ
1.1. Загальна характеристика об´єкту дослідження
Дубровицьке Комунальне підприємство «Будинкоуправління», яке засноване на міській комунальній власності. Юридична адреса Підприємства: Рівненська область, Дубровицький район, вул. Комунальна  11.
Власником підприємства є Дубровицька міська рада.КП «Будинкоуправління» є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Статут комунального підприємства розроблений на підставі Законів України «Про підприємства в Україні», «Про власність». Підприємство має права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та статутом, має самостійний баланс, основні фонди та оборотні кошти, розрахунковий рахунок, валютний знак та інші реквізити.  Свою діяльність, на підставі чинного законодавства, підприємство здійснює на території району та області.
Основними документиами, що регламентують діяльність підприємства є:
Ø    Статут КП «Будинкоуправління»;
Ø    Колективний договір.
Основними видами діяльності підприємства є:
§     Забезпечення необхідних умов для проживання людей;
§     Збереження житлових будинків, що належать місцевій раді і ефективне використання виділених на ці цілі коштів;
§     Забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання житлових будинків, додержання санітарно-технічних та протипожежних норм.
Підприємство керуючись в своїй діяльності «Правилами і нормами технічної експлуатації житлового фонду », забезпечує :
§     Планування та своєчасне проведення технічного обслуговування та ремонту будівель;
§     Контроль за технічним станом житлового фонду і організація проведення планових і не планових оглядів житлових будинків;
§     Розробку поточних і перспективних планів ремонту будинків і підвищення рівня благоустрою, відбір об’єктів для ремонту, проведення робіт по капітальному і поточному ремонту житлового фонду;
§     Підготовку житлового фонду до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди;
§     Підвищення благоустрою дворових територій;
§     Обслуговування проживаючих – прописка і виписка громадян, видача довідок;
§     Своєчасне і якісне виконання робіт по заявках населення;
§     Організацію технічної інвентаризації і паспортизації житлового фонду, об’єктів зовнішнього благоустрою;
§     Проведення підготовки, перепідготовки та професійної переорієнтації працівників;
§     Захист юридичних прав членів колективу;
§     Своєчасне доведення до відома  проживаючих змін по оплаті квартирної плати та витрат на утримання будинків та при будинкових територій;
§     Вдосконалення форм організації парці, запровадження досягнень науки і техніки, засобів механізації на ремонтних та прибиральних  роботах;
§     Забезпечити високу продуктивність праці на робочих місцях;
§     Вести облік житлової площі житлових будинків;
§     Забезпечувати своєчасний збір квартирної та орендної плати;
§     Забезпечувати контроль за додержанням жителями та орендарями обов’язків по утриманню квартири і орендних приміщень на основі договорів найму та договорів оренди;
§     Здійснювати заходи по розширенню матеріально-технічної бази, збереженню і правильному використанню технічних ресурсів,
§     Забезпечити належні умови праці працюючим;
§     Своєчасний розгляд листів і звернень громадян та прийняття по них відповідних рішень;
§     Належний стан фінансово-господарської діяльності, здійснення обліку та аналізу
Галузева належність
Господарський комплекс країни, являє собою сукупність взаємопов’язаних галузей. За участю у створенні сукупного суспільного продукту та національного доходу суспільне виробництво поділяють на сфери матеріального та нематеріального виробництва. У сфері  нематеріального виробництва здійснюється надання суспільству різноманітних послуг, необхідних для підтримання певного рівня його життя. Саме в цій сфері функціонує  наше підприємство. Кожна сфера економіки поділяється на галузі. Галузь – це якісно однорідна сукупність господарських одиниць (підприємств, організацій, установ) різних форм власності, які характеризуються особливими умовами виробництва у системі суспільного розподілу праці, однорідною продукцією і виконують однакову функцію у національному господарстві. КП «Будинкоуправління» належить до галузі житлово-комунального господарства,а саме  : займається послугами з наданням в оренду власного нерухомого майна.
Житлово-комунальні послуги – це результат господарської діяльності, спрямований на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і не жилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексів будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил ,результатів діяльності шляхом бухгалтерської та статистичної звітності.
Місія – визначає основні завдання, які стоять перед підприємством  і повинні виконуватись  уповноваженими особами.
Існує ряд суб’єктів, які впливають на місію підприємства:
ü   Власники підприємства;
ü   Працівники підприємства (від рівня їх кваліфікації залежить реалізація цілей);
ü   Споживачі (саме на них орієнтована місія, вони визначають попит на товари та послуги);
ü   Партнерські фірми (фірми постачальники, фірми посередники)
Місією  нашого підприємства є задоволення суспільних проблем в товарах народного споживання , продукції виробничо-технічного призначення, роботах і послугах.
Мета – покращення ефективності обслуговування житлового комплексу, підвищення доходів та продуктивності праці, зниження експлуатаційних витрат, забезпечення здорових та безпечних умов праці, одержання максимальних прибутків від господарської діяльності  та реалізація на базі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майном.
За результатами діяльності підприємства формується  уявлення про нього, його імідж.
 Імідж (образ, зображення) – це сформований і постійно підтримуваний стабільний образ певного середовища клієнтів ринку про послуги, яке надає підприємство. Поняття іміджу фірми та іміджу її керівника  тісно пов’язані, тобто керівник створює імідж організації згідно своїх принципів, освіченості, виховання, поглядів і головних цілей.
На рахунок КП «Будинкоуправління» можна сказати, що за свій 62 річний досвід підприємство зарекомендувало себе як надійне та стабільне. Нам довіряють споживачі, та ділові партнери. З кожним днем зростає імідж підприємства в ділових колах.
Історія розвитку підприємства
Історія створення КП «Будинкоуправління» бере свій початок  з грудня    1946 року, коли рішенням виконкому міської ради депутатів трудящих при Дубровицькому міськкомунхозі було утворене будинкоуправління, яке мало забезпечувати збереження житлового фонду міста.
За роки існування підприємство постійно було серед кращих в районі та області. Візьмемо, наприклад, відрізок часу з кінця 90-х початку 2000-х років, криза неплатежів за житлово-комунальні послуги, неспроможність бюджетів розрахуватись по дотаціях, субсидіях та пільгах призвели галузь до банкрутства, однак і в цій ситуації підприємство не тільки вижило, а й розвивалося, було лідером в області. Проте зі зміною керівництва у 2005 році підприємство переживало не найкращі часи, знизилися практично всі показники виробничої та фінансової діяльності. В такому стані підприємство про існувало більше року, та наступна зміна керівника вивела КП «Будинкоуправління» на вищі рівні  розвитку. І уже з кінця 2006 року підприємство швидко виходить із кризи та стає успішним. 
Життєвий цикл підприємства
\s
Рис.1.1. Життєвий цикл КП «Будинкоуправління»
  Взаємовідносини між працівниками наведемо у вигляді організаційної структури.
Структура організації – логічне відношення рівнів управління і функціональних областей, побудована в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації.
Структура підприємства (зображена на рис.1.2) належить до лінійно-функціональних структур ,основними перевагами якої є високий рівень спеціалізації управлінської праці, компетентне охоплення практично всіх сфер діяльності , краща адаптація до різних умов диверсифікації виробництва.
Підприємство очолює керуючий, якому підпорядковуються головний інженер, головний бухгалтер, виконавець робіт, завідувач складу, а вони в свою чергу мають працівників, які підпорядковані їм.
Комунальне управління

Бухгалтерія
Економічний відділ
  Склад
 
   
 
  Виробничий підрозділ
Відділ кадрів
 
 
Рис.1.2. Структура підприємства
Управління підприємством здійснюється на підставі сполучення самоуправління трудового колективу і права власника по господарському використанню свого майна. Власник підприємства здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо в таких випадках: внесення змін та доповнень до статуту; призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства на контрактній основі; вирішення питання про організацію та ліквідацію; контроль за господарсько-фінансовою діяльністю.
У всіх випадках власник здійснює управління підприємством через керівника, якому делегує свої повноваження.
Керівник підприємства:
v    Забезпечує виконання поточних і перспективних планів підприємства та планів соціально-економічного розвитку;
v    Розпоряджається майном ,включаючи грошові кошти;
v    Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
v    Укладає угоди від імені підприємства, відкриває в банках розрахункові рахунки;
v    Представляє підприємство у відносинах з юридичними та фізичними працівників підприємства;
v    Забезпечує своєчасний розгляд скарг та заяв працівників;
v    особами;видає накази та вказівки, інструкції, положення  обов’язкові для всіх
v    Вирішує інші питання господарсько-фінансової діяльності.
Отже, з вище наведеного можна вважати, що стиль управління даного підприємства є демократичним
  Демократичний тип керівника  прагне надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них.
Керівник демократичного типу особисто займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати усі інші. Він намагається радитися з ними і прислуховується до думки колег, не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців.
Керівник демократичного типу вважає своїм обов'язком постійно і ґрунтовно, з повною відвертістю інформувати підлеглих про стан справ і перспективи розвитку колективу. При такій системі спілкування набагато легше мобілізувати підлеглих на реалізацію поставлених перед ними завдань, виховувати в них почуття справжніх господарів.
Отже, керівник-демократ орієнтується на можливості підлегло­го, на його природне прагнення до самовираження свого інтелек­туального і професійного потенціалу. Тим самим стимулюються сприйняття ним цілей системи як своїх власних, його ініціативні дії в умовах самоуправління і самоконтролю. При такому підході функціо­нальна діяльність керівника вдало поєднується з його роботою з вихо­вання працівників, між ними зміцнюються почуття довіри і поваги. 

II Розділ Аналіз організації як системи управління
2.1 Діагностика макросередовища
Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі. Ана­ліз середовища є початковим етапом формування стратегії діяль­ності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визна­чення місії і цілей його функціонування. Аналіз середовища передба­чає вивчення і дослідження трьох його складових:
• макросередовища;
• мікросередовища;
• внутрішнього середовища.
Макросередовище – це сукупність факторів та обставин, які зовні впливають на діяльність підприємства, але організація проконтролювати або змінити їх не може.  Мкросередовище створює загальні умови діяльності підприємства і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію. До макросередовища належать: політико-правове середовище, економічні фактори, демографічні фактори, соціально-культурне середовище, технологічні фактори, екологічне середовище, міжнародні фактори.
Аналіз факторів макросередовища КП «Будинкоуправління» було здійснення за трьома етапами:
1.                Формування переліку фактів, що досліджується.
2.                Збір узагальнення та аналіз інформації.
3.                Систематизація результатів аналізу та їх оцінка.
Узагальнення та аналіз зібраної інформації зобразимо в таблиці 2.2

Оцінка та аналіз факторів макросередовища.
№№ з/п
Група факторів
Фактор
Стан фактора та тенденція його зміни
11
2
3
4
1.
Економічні
1.1.Розвиток економіки України (ВВП)
1.2. Розвиток економіки регіону
У 2007 році  порівняно з 2006 роком реальний внутрішній валовий продукт становив 107,3%  
Рівень розвитку економіки області нижчий загальноукраїнських темпів розвитку
2.Стан  бюджету
В Україні з 2006 по 2007 роки доходи зросли на 28,7 млрд.грн., витрати також збільшились на 42,3 млрд.грн., при цьому наявний дефіцит. У Рівненській області доходи протягом 2006-2007 років зросли на 289 млн.грн., а витрати зросли на 265,2 млн.грн.
Відсутність дефіциту, можлива стабілізація.
3.Темп інфляції
Тенденція до збільшення, у 2007 році становила 116,6% (у 2006 – 111,6%)
4.Рівень безробіття
В Україні помірно знизився на 15,4% і на1 січня 2008рстановила   642,3 тис.осіб. У Рівненській області знизився протягом 2006-2007 років на 
5.Рівень податкових ставок
   
На протязі року податкові ставки були незмінними, тобто: державні: ПДВ 20%, ПнП – 15%; податки на ЗП персоналу: фонд зайнятості – 1.5%, соц. страх. – 1%, пенсійний фонд – 33,2%, фонд охорони праці – 1%; місцеві – комунальний - 10 % від мінімального ФОП
6.Рівень доходів населення
Номінальні доходи населення за 2007р. порівняно з 2006р. збільшились на 29,9%. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 26,6%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 12,5%. Витрати населення в 2007р. порівняно з а попереднього року збільшились на 33,3%.
 Приріст заощаджень становив 46360 млн.грн.
 У Рівненській області доходи населення протягом 2006-2007 років збільшились на 289 млн.грн., видатки також збільшились протягом 2006-2007 років на 262,5 млн.грн.
2.
Політичні
1.Рівень політичної стабільності в суспільстві
Ситуація досить нестабільна. Гостра боротьба за владу. Часті кадрові зміни вищих органів управління
2.Напрям розвитку політичної системи
Існування трирівненвої  структури влади (судова, законодавча, виконавча). Наявний політичний плюралізм. Наявна певна полярність політичних поглядів.
3.Характер політичної боротьби
Нерідке відкидання принципів демократії, гласності. Різнопланова: від гострої дискусії в ЗМІ до застосування грубої фізичної сили.
4.Ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку
Менш ніж третина населення підтримує і ця кількість поступово зменшується. Низький рівень пенсій, стипендій
3.
Правові
 Законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства
Закони України “Про підприємства в Україні”, “Про підприємництво”, “Про працю”, “Про власність”, "Про житлово-комунальне господарство",Господарський кодекс, Цивільний кодекс, Постанова КМУ “Про встановлення тарифів”
.
4.4
4
Демографіч-ні
1. Чисельність населення
Має тенденцію до зменшення. В Україні протягом 2006 по 2007 роки чисельність наявного населення зменшилась на 247,9 тис.осіб. У Рівненській області чисельність населення протягом 2006-2007 років зменшилась на 13,9 тис. осіб.
2.Статево-віковий склад області
Переважають жінки – на 2,7 %. Розподіл:
жінки – 613012 чол.
чоловіки – 550076 тис. чол.
3.Рівень народжува-ності
В Україні чисельність народжених протягом 2006-2007 років зросла на 14,1 тис.чол.
В Рівненській області в  2007р. рівень народжуваності становив 11,7 чол. на 1000 населення. Має тенденцію до постійного зменшення. Але рівень смертності в цілому по регіону зменшується
5.
5
6
Науково-технічні
1.Нововведення в області товарів  та послуг
Обсяг наукових та науково-технічних робіт з 2006 по 2007 роки зріс на 590,3 млн.грн. Спостерігається тенденція до збільшення обсягу інноваційних витрат на 4,5% порівняно з минулими роками
2.Нововведен
ня в області менеджменту
Спостерігається тенденція до формування більш гнучкого апарату управління. Суттєвий ріст (6 % відносно минулих років)
6.
Природні
1.Стан природних ресурсів
Недостача земельних площ у містах (високий ступінь забудованості), наявність “вільних земель” у сільській місцевості – збільшення конгломерацій.
2.Екологічний фактор (рівень забруднення навколишньо
го середовища)
Шкідливі викиди в атмосферне повітря протягом 2006-2007 років зросли на 20,2 тис.т. Відсутність належного контролю за виконанням законодавства і встановлених норм.
7.
Соціально-культурні
1.Рівень освіти
В Україні кількість закладів І-ІІ рівнів акредитації протягом 2006 по 2007 рік зросла на 17 закладів, а ІІІ-ІV рівнів акредитації протягом 1998-2006 років на 84 заклади. У цілому по Рівненській області кількість навчальних закладів освіти складає 1085 шт.
2.Соціальні умови життя
Суттєво не змінюється,  низька житлова забезпеченість, “комунальна проблема”. Збільшення вартості комунальних послуг
    продолжение
1 2 3 4 5    

Добавить курсовую работу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать курсовую работу бесплатно
подобрать список литературы


Організація функціонального управління


Постоянный url этой страницы:
Курсовая Організація функціонального управління


Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты
вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.